สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชู โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ประสบความสำเร็จสามารถฟื้นฟูภาคเกษตร สร้างรายได้ 1,483 ล้านบาท

นายทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ นับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ภายหลังสิ้นสุดโครงการ พบว่า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 27,117 ราย เกิดการจ้างแรงงาน 15,102 ราย ในพื้นที่ 4,009 ตำบล ส่งผลให้เกิดพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 96,218 ไร่

ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 6,098 ล้านบาท เป็นการสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรรวมกว่า 1,483 ล้านบาท เช่น สาขาการเลี้ยงสัตว์ปีก การประมงน้ำจืด การปลูกพืชผัก การทำสวนไม้ผล เป็นต้น เกษตรกรยังได้รับการพัฒนาอาชีพและการตลาด เกิดการรวมกลุ่มใหม่ ๆ ถึง 106 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มด้านพืช รองลงมาคือ ประมง และปศุสัตว์ หากคิดเป็นรายได้ในรอบ 6 เดือน กลุ่มเกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยกลุ่มละ 23,875 บาท มีแรงงานคืนถิ่นร้อยละ 6 กลับมาทำงานในพื้นที่ เป็นการจ้างงานช่วยลดปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ ส่งผลให้เกษตรกรถึงร้อยละ 99 พอใจและมีความตั้งใจทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน
🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ
📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น