ครม.อนุมัติงบกลาง 1.97 พันล้านบาท ชดเชยรายได้จัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง กทม. – พัทยา

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง 1.97 พันล้านบาท ชดเชยรายได้ให้ กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง รวม 227 แห่ง จากเหตุได้รับผลกระทบลดภาษีที่ดินฯ เมื่อปี 2563 จากการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ทำให้รายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง 21,890 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ที่จัดเก็บได้ในปี 2562 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในปีงบประมาณ 2563

ที่ผ่านมา อปท.กลุ่มนี้ยังไม่ได้รับการชดเชยรายได้ดังกล่าว ในขณะที่ อปท.ประเภทอื่นที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ เทศบาลตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อชดเชยรายได้ดังกล่าวแล้วจำนวน 10,067 ล้านบาท

ดังนั้น อปท.กลุ่มนี้จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอที่จะดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและท้องถิ่น โดยกรอบวงเงิน 1,970 ล้านบาท สำหรับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,245 ล้านบาท เมืองพัทยา จำนวน 37 ล้านบาท เทศบาลนคร 30 แห่ง จำนวน 332 ล้านบาท และเทศบาลเมือง 195 แห่ง จำนวน 354 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 227 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 โดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ กทม. เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ต่อไป

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน
🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ
📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น