เยียวยาเกษตรกร ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี 64 เช็คเลยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขมีอะไรบ้าง

นายกรัฐมนตรีเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่อุทกภัยเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน พร้อมสรุปหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรจากน้ำท่วม – ภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อ้างอิงข้อมูลล่าสุดวันที่ 2๖ ต.ค. 2564 ปภ.รายงานมีสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ลพบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว และกาญจนบุรีภาพรวมสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายฝ่ายปกครอง ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยหลังหลายพื้นที่น้ำลดลงเพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายทางบ้านเรือน ทรัพย์สิน ที่ทำกิน และสัตว์เลี้ยง ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และเยียวยาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไร่-นา หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563

ด้านการดำรงชีพเบื้องต้นค่าอาหารจัดเลี้ยงวันละไม่เกิน 3 มื้อ มื้อละ 50 / คนค่าถุงยังชีพ ชุดละไม่เกิน 700 บาท / ครอบครัว ค่าจัดหาน้ำบริโภคและใช้สอยตามความจำเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น (กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย) ครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาทเครื่องนุ่งห่มไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ รายละไม่เกิน 1,000 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุน ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท(ผู้ประสบภัยเป็นอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว) เครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหาร สูญหายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาทเครื่องนอนสูญหายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ คนละไม่เกิน 1,000 บาทค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส (รักษาตัวใน รพ.ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป) ช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 4,000 บาทบาดเจ็บถึงขั้นพิการ (ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้) ช่วยเหลือเบื้องต้น 13,300 บาท

กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรงต้องรักษาตัวในสถานพยาบาล จ่ายเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญ รายละไม่เกิน 2,300 บาทค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 29,700 บาทเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บาทที่พักชั่วคราวค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาทค่าผ้าใบ/พลาสติก/วัสดุอื่น ๆ สำหรับกันแดดกันฝนครอบครัวละ ไม่เกิน 1,000 บาทค่าจัดหาสาธารณูปโภคในที่พัก ตามความจำเป็นชั่วคราวค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้างค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย (ผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของเอง) หลังละไม่เกิน 49,500 บาท

ค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือน สำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาทหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ ด้านการเกษตร พ.ศ. 2564 ด้านพืช กรณีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

1. ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท 2. พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท 3. ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาทด้านปศุสัตว์1. วัวไม่เกินรายละ 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 13,000 – 35,000 บาท

2. ควายไม่เกินรายละ 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 15,000 – 39,000 บาท

3. หมูตัวไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,500 – 3,000 บาท

4. แกะ-แพะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,500 – 3,000 บาท

5. ไก่พื้นเมือง – ไก่งวง ไม่เกินรายละ 300 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 – 80 บาท

6.ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 – 100 บาท

7. ไก่เนื้อ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 – 50 บาท

8. เป็ดไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 – 100 บาท

9. เป็ดเนื้อ-เป็ดเทศ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 – 80 บาท

10.นกกระทา ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 10 – 30 บาท

11.นกกระจอกเทศ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 2,000 บาท12.ห่าน ไม่เกินรายละ 300 ตัว ตัวละไม่เกิน 100 บาท

ด้านประมง (สัตว์น้ำ)

1.ปลาทุกชนิด/สัตว์น้ำอื่น ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

2.กุ้ง/หอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกินรายละ 5 ไร่

3.กระชัง/บ่อซีเมนต์ตรม. ละ 368 บาท ไม่เกินรายละ 80 ตรม.ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 48 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกะทบ 463,615 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5.33 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3.61 ล้านไร่ พืชไร่และพืชผัก 1.67 ล้านไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ 3.95 หมื่นไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 2.69 หมื่นราย พื้นที่ 2.70 แสนไร่ คิดเป็นเงิน 454.12 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 1 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 6,700 บาทด้านปศุสัตว์ ได้รับผลกระทบ 15 จังหวัด เกษตรกร 4.46 หมื่นราย สัตว์ได้รับผลกระทบ 6.74 ล้านตัว แบ่งเป็น โค-กระบือ 1.50 แสนตัว สุกร 1.95 แสนตัว แพะ-แกะ 5.13 หมื่นตัว สัตว์ปีก 6.34 ล้านตัว แปลงหญ้า 6,938 ไร่ อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายด้านประมง ได้รับผลกระทบ 38 จังหวัด เกษตรกร 4.09 หมื่นราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ 5.70 หมื่นไร่ (บ่อปลา 5.64 หมื่นไร่ บ่อกุ้ง 574 ไร่) กระชัง 4.48 หมื่น ตารางเมตร สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 1,362 ราย พื้นที่ 1,725 ไร่ คิดเป็นเงิน 30.12 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 15 ราย พื้นที่ 5 ไร่ คิดเป็นเงิน 22,272 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)

🎬ข่าวสารก้าวไกล รักษ์ถิ่นไทยอีสาน กดช่อง 11 ทีวีอีสาน

🔰🔰แอ๊ดไลน์ NBT 11 ทีวีอีสาน เพื่อติดตามข่าวสารและความช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ

📌📌https://bit.ly/37iAUXg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น