เปิด 6 ยุทธศาสตร์ จัดสรรงบประมาณฯ ประจำปี 2565 กรอบวงเงินทั้งสิ้น 3,100,000 ล้านบาท

1⃣ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง วงเงิน 387,909.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.5

2⃣ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 338,547.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.9

3⃣ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 548,185.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.7

4⃣ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงิน 733,749.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.7

5⃣ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 119,600.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9

6⃣ ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการภาครัฐ และงบประมาณ อปท. วงเงิน 559,300.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 ดูน้อยลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น